Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://zgmjastrowie.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Prokopowicz, adres poczty elektronicznej sekretariat@zgmjastrowie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48622662151. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu sp. z o.o. ul. Poznańska 9, 64-915 Jastrowie

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia. Wejście główne i wejście boczne. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się skrzynka nadawcza w celu przekazania wszelkiej korespondencji. Nie ma możliwości dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma windy, platformy ani podjazdu.

Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku ZGM w Jastrowiu sp. z o.o. nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Spółce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego(PJM) online.

Koordynatorem ds. dostępności jest Katarzyna Stępień, e-mail:prezes@zgmjastrowie.pl, tel: 67 266 27 51

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.