Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w:
• Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Zarządu ZGM w Jastrowiu sp. z o.o.   z siedzibą: 64-915 Jastrowie  ul. Poznańska 9, zwany dalej Administratorem.
2) Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora jest Pani Regina Ziemniak.
Dane kontaktowe do IOD:
64-915 Jastrowie ul. Poznańska 9
tel. 67 266 27 51 wew. 40
e-mail: iod@zgmjastrowie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną,
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4) Administrator udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia danych, co jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Administrator udostępnia Pana/Pani dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

- przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe i niekompletne,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne     wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą)

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy z osobą, której dane są przetwarzane,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
8) W przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych ma charakter dobrowolny.
9) W przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej umowy lub na obowiązujących przepisach prawa podanie danych jest obowiązkowe.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.